Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Isännöinti Isotalo Oy
Hämeenkatu 25-27
11100 Riihimäki

Y-Tunnus: 2530167-8

Rekisterin nimi

Isännöinti Isotalo Oy – palvelujen asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteröidyn suostumuksella, lain/asetuksen velvoittamana tai asiakassuhteen perusteella tapahtuva henkilötietojen rekisteröinti ja käsittely.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen ylläpitämiseksi, isännöintipalvelujen ja muiden asumisen palvelujen tuottamiseksi ja kehittämiseksi.

Käsiteltävien tietojen käyttötarkoituksia ovat mm.

 • asiakkaan tietojen ylläpito
 • osake- ja asukasluettelon ylläpito
 • vastike- ja vuokrareskontran ylläpito
 • asiakaskyselyt
 • asuntojen kunnossapito ja tämän osalta tarvittavien tietojen jakaminen rekisterinpitäjien kanssa sopimussuhteessa oleville huoltoyhtiöille ja urakoitsijoille
 • saatavien perintä ja tämän osalta tietojen jakaminen perintää suorittaville sopimuskumppaneille
 • palkan ja palkkioiden maksaminen

Rekisterin sisältämät tiedot

 • Rekisteröidyn perustiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ikä
 • Henkilötunnistamiseen tarvittavat tiedot: henkilötunnus
 • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Rekisteröidyn tai hänen edustajansa antamat muut tiedot

Tietojen säännönmukaiset lähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään palvelujen käytön ja asiakaspalvelun yhteydessä.

Rekisterin tietojen ajantasaisuuden varmistamiseksi tietoja saatetaan kerätä ja päivittää myös viranomaisrekisteristä, kuten maistraatin tai väestörekisterikeskuksen järjestelmistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Isännöinti Isotalo ei pääsääntöisesti luovuta asiakasrekisteritietojaan kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi Isännöinti Isotalo Oy:n puolesta perintää suorittaville sopimuskumppaneille sekä tahoille, joilla lainsäädännön mukaan on oikeus tietojen saantiin.

Tietojen siirto EU-alueen tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Isännöinti Isotalo Oy:n asiakasrekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta sekä pääkäyttäjän myöntämää käyttöoikeutta. Käyttäjällä on pääsy vain toimenkuvan mukaisiin tietoihin. Sovelluksen käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa.

Tiedot kerätään Isännöinti Isotalo Oy:n käyttämän ohjelmistotoimittajan palveluun, joka on asianmukaisesti suojattu ja varmistettu nykystandardien mukaisesti.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen:

Tietosuojatarkastuspyyntö

Isännöinti Isotalo Oy
Hämeenkatu 25-27
11100 Riihimäki

Tietojen korjaaminen ja poistaminen

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Korjausvaatimus on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitetulla asiakirjalla kirjeitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä.